โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.bw.ac.th/bw Tue, 05 Feb 2019 20:50:58 การศึกษาทางไกลผ่าน DLTV http://www.bw.ac.th/bw/?name=news&file=readnews&id=90 http://www.bw.ac.th/bw/icon/news_1536121132.jpg

ภาษาอังกฤษ ม.1 This That These Those 

1536121132
การศึกษาทางไกลผ่าน DLTV http://www.bw.ac.th/bw/?name=news&file=readnews&id=89 http://www.bw.ac.th/bw/icon/news_1536120956.jpg

ภาษาไทย ม.1 การอ่านจับใจความสำคัญ 

1536120956
การศึกษาทางไกลผ่าน DLTV http://www.bw.ac.th/bw/?name=news&file=readnews&id=88 http://www.bw.ac.th/bw/icon/news_1536120850.jpg

ภาษาไทย ม.1 รู้จักการสร้างคำ คำประสม คำซ้อน คำพ้อง 

1536120850
การศึกษาทางไกลผ่าน DLTV http://www.bw.ac.th/bw/?name=news&file=readnews&id=87 http://www.bw.ac.th/bw/icon/news_1536120686.jpg

การละลาย

1536120686
การศึกษาทางไกลผ่าน DLTV http://www.bw.ac.th/bw/?name=news&file=readnews&id=86 http://www.bw.ac.th/bw/icon/news_1536120485.jpg

วิทยาศาสตร์ ม.1 กรดและเบสในชีวิตประจำวัน 

1536120485
การศึกษาผ่านทางไกล DLTV http://www.bw.ac.th/bw/?name=news&file=readnews&id=85 http://www.bw.ac.th/bw/icon/news_1536120248.jpg

การหาค่าสัมบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1536120248
การศึกษาทางไกลผ่าน DLTV http://www.bw.ac.th/bw/?name=news&file=readnews&id=82 http://www.bw.ac.th/bw/icon/news_1536119778.jpg

การหาค่าทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1536119778
ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT คณิตศาตร์ ม.2 http://www.bw.ac.th/bw/?name=news&file=readnews&id=45 http://www.bw.ac.th/bw/icon/news_1485922207.jpg

ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT คณิตศาตร์ ม.2 สื่อการเรียนเรื่อง ความเท่ากันทุกประการ

1485922207
ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT ภาษาไทย ม.2 http://www.bw.ac.th/bw/?name=news&file=readnews&id=44 http://www.bw.ac.th/bw/icon/news_1485921740.jpg

ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT ภาษาไทย ม.2 สื่อการสอนเรื่อง คำสมาสและคำสมาสแบบสนธิ

1485921740
ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT ภาษาไทย ม.2 http://www.bw.ac.th/bw/?name=news&file=readnews&id=43 http://www.bw.ac.th/bw/icon/news_1485921630.jpg

ห้องเรียนอัจฉริยะ DLIT ภาษาไทย ม.2 สื่อการสอนเรื่อง คำบาลี คำสันสกฤต

1485921630