ชื่อ - นามสกุล :ส.ต.ต.ธีระวุฒิ บุญแนบ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :การบริหารการศึกษา
ที่อยู่ :ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
Telephone :-
Email :