ชื่อ - นามสกุล :นายจิตติเดชารักษ์ วุฒิเสลา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :การบริหารการศึกษา
ที่อยู่ :ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
Telephone :-
Email :Chitthiwenner@gmail.com