ชื่อ - นามสกุล :นายกิตติชัย ภูภู้
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
Telephone :-
Email : aoff_bw2556@hotmail.com