ชื่อ - นามสกุล :นางฉลวย เฉยฉิว
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
Telephone :-
Email :Chaluaichoeicio@gmail.com