ชื่อ - นามสกุล :นางสุพัตรา ไชยบัวรินทร์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
Telephone :-
Email :Supatrajetjam@gmail.com