หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม เปิดรับสมัครเรียนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
โดย : admin
อ่าน : 425
อังคาร ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
พิมพ์ 

โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม เปิดรับสมัครเรียนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2564

2.ไม่จำกัดอายุ

3.เป็นโสด

เอกสารหลักฐานการสมัคร

1.ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ

2.ใบสูติบัตร

3.สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา และมารดา

4.สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา และมารดา

5.หลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)หลักฐานการสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) sหรือ

   หลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2564

6.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง  จำนวน 2 รูป

 

 

rhoYle.jpg

rhofHE.jpg